Skip to Content

Select the event you're interested in

To discover the race click and register to it

MY UTMB

Press

ลงทะเบียนสื่อ

ช่างภาพและสื่อมวลชนที่ต้องการเข้าร่วมถ่ายภาพ/ทำข่าว จะต้องดำเนินการดังนี้

1.  ลงทะเบียนสื่อออนไลน์ <a href="https://forms.gle/7jjcFd9WyYiYhHxB7" target="_blank">ที่นี่</a>

2.  ลงทะเบียนแลกบัตรสื่อหน้างาน (แลกบัตรประชาชน และวางเงินประกันเสื้อ/บัตรสื่อ 500 บาท)

3.  แลกเสื้อ/บัตรคืนเมื่อสิ้นสุดงาน พร้อมรับเงินคืน

4.  เมื่อเผยแพร่ข่าวแล้ว กรุณาส่งภาพข่าว หรือลิ้งค์ข่าวแก่ทางผู้จัดที่<a href="mailto:info@thailandbyutmb.com">info@thailandbyutmb.com</a>

5.  พื้นที่บริเวณจุดปล่อยตัว และเส้นชัย รวมถึงการใช้โดรน ขอสงวนสิทธิ์แก่ช่างภาพ Official ของงานเท่านั้น

ช่างภาพและสื่อมวลชนที่ต้องการเข้าถึงภาพ/วิดิโอเพื่อนำไปทำข่าว จะต้องดำเนินการดังนี้

1.  ลงทะเบียนสื่อออนไลน์ <a href="https://forms.gle/7jjcFd9WyYiYhHxB7" target="_blank">ที่นี่</a>

2.  ขอสิทธิ์เข้าถึงแหล่งเก็บข้อมูลภาพ/วิดิโอ

3.  เมื่อเผยแพร่ข่าวแล้ว กรุณาส่งภาพข่าว หรือลิ้งค์ข่าวแก่ทางผู้จัดที่ <a href="mailto:info@thailandbyutmb.com">info@thailandbyutmb.com</a>